Grad Zagreb, šta posetiti i videti?

Read-in-English-min

Navešćemo vam nekoliko popuarnih i mesta koja obavezno morate da posetite kada se nalazite u glavnom gradu Hrvatske.

We will give you a few pop-ups and places you must visit when you are in the capital of Croatia. >>>Continue reading in English.


Crkva Svetog Marka

sl.1 Crkva Svetog Marka-min

Najpoznatija atrakcija u ovom delu grada. Lako se prepoznaje po živopisnom krovu na kom se nalaze grbovi Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i grada Zagreba. Spada u red najstarijih arhitekturnih spomenika grada Zagreba i ujedno je i najstarija župna crkva u gradu jer datira još iz 13.veka. Na njoj se nalaze divni gotski prolazi i mnoštvo statua dvanaest apostola, Isusa, Device Marije i Svetog Marka. Unutrašnjost crkve je ukrašena brojnim statuama i freskama. Ovo je nezaobilazno mesto kad su u pitanju znamenitosti Zagreba i jedan je od simbola grada.


Banski dvori

sl.2 Banski dvori-min

Dvori su zgrada Parlamenta, gde je smešteno sedište Vlade Republike Hrvatske. Nalaze se u neposrednoj blizini crkve Svetog Marka i uvršteni su u listu kulturno zaštićenih dobara. Zanimljiva činjenica o ovoj zgradi iz 19.veka je da je u njoj živeo i umro Josif Jelačić. Inače vrlo interesantna građevina. U nekadašnjem samostanu Svete Klare sada je smešten Muzej grada Zagreba, jedan od najbogatijih muzeja u Hrvatskoj. Arhitektura ovog dela grada se gleda sa oduševljenjem.


Kamenita vrata

sl.3 Kamenita vrata-min

Jedina sačuvana od ukupno četiri, koliko ih je bilo u tvrđavi koja je služila za odbranu Gradeca. Kapela se nalazi unutar vrata i tu se čuva jako važna slika Bogorodice sa detetom. Sliku prati mistifikacija u vezi sa požarom u kome je ona bila neoštećena. Kada prolazite kroz vrata, prati vas osećaj mira i spokojstva i čini vam se kao da se nalazite na nekom magičnom mestu. Zidovi oko oltara prekriveni su zahvalnicama vernika koji ovo mesto često posećuju kako bi zapalili sveće i pomolili se.


Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

sl.4 Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije-min

Poznatija je kao Zagrebačka katedrala. Karakterišu je dva lepo ukrašena zvonika. Nekoliko puta je obnavljana i rekonstruisana, što je promenilo njen prvobitni izgled. Reč je o impozantnoj i vrlo visokoj građevini.


Kaptol

sl.5 Kaptol-min

Istorijsko naselje oko Zagrebačke katedrale, koje je ujedno i središte crkvenih instuticija. Prošetajte kamenitim uličicama i duž kojih se nižu predivne barokne građevine. Pravi raj za ljubitelje arhitekture i zanimljivih zdanja. Tu su i franjevački samostan sa crkvom i barokna crkva Svetog Ivana Krstitelja.


Kula Lotrščak

sl.6 Kula Lotrščak-min

Još jedan odbrambeni objekat koji potiče iz 13.veka. Nemojte je preskočiti jer pruža fenomenalan pogled na grad. Možete se popeti na vrh kule i uživati u očaravajućem pogledu na Zagreb i okolinu. Cena posete vidikovcu je oko 3 evra, a fotografije koje možete napraviti sa odavde su božanstvene. Odmah ispod kule se nalazi i uspinjača. Možete se spustiti njome, jeftino je ali ne očekujte neki poseban doživljaj.


Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”

sl.7 Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”-min

Priča koja se krije iza ove fontane je interesantna i govori o povezanosti dva grada: Beograda i Zagreba. Zato je ovo mesto posebno zanimljivo turistima iz Srbije. Naime, fontana je delo srpskog vajara Roksandića. Delo je bilo spremno za balkansku izložbu u Londonu. Po završetku izložbe pronela se vest da je skulptura završila na dnu mora, zajedno sa brodom kojim je prevožena. Roksandić je rešio da napravi još jednu identičnu. Pošto je vest bila netačna, ubrzo su se našle dve identične skulpture na istom mestu. Jednu je otkupio grad Beograd i smeštena je na Košutnjaku, dok je drugu otkupio Zagreb i nalazi se na Jezuitskom trgu.


Tržnica Dolac

sl.8 Tržnica Dolac-min

Nalazi se između Kaptola i Gornjeg grada i najveća je pijaca na otvorenom. Pijace su idealne za upoznavanje kulture i načina života ljudi koji su vaši domaćini. Na pijacama kupuju, razgovaraju i ponašaju se prirodno.


Trg Bana Jelačića

sl.9 Trg Bana Jelačića-min

sl.9.1 Trg Bana Jelačića-min

Ovde već počinje ravnica i Donji grad. Ovo je ujedno i strogi centar Zagreba koji karakteriše spomenik Bana Jelačića na konju. Zanimljivo je da svaki veći grad ima “Konja”. Tačnije, u centru se nalaze spomenici gde je konj sporedan u odnosu na istorijsku ličnost koja je na njemu i po kojoj je nazvan trg. Ovde je najveća gužva i sve vrvi od turista, ali i lokalnog stanovništva. Najčešće je ovo polazna tačka za upoznavanje grada i orjentir za turiste.

U blizini trga nalazi se najpopularnija poslastičarnica “Vincek”, poznata po sladoledu koji važi za najbolji u Hrvatskoj.


Cvjetni trg

sl.10 Cvjetni trg-min

Trg Petra Preradovića, Zagrepčani ga nazivaju Cvjetnim trgom zbog prekrasnih kioska sa šarenim cvećem. Ovde se kafići nižu jedan za drugim. Nećete pogrešiti ako u jednom od njih budete tražili domaću kafu.


Upoznajte-Ljubljanu-min

..

City of Zagreb, what to see ?

St. Mark’s Church

sl.1 Crkva Svetog Marka-min

The most famous attraction in this part of the city. It is easily recognizable by the vivid roof on which are found the coats of Croatia, Slavonia, Dalmatia and the city of Zagreb. It is one of the oldest architectural monuments of the city of Zagreb and is also the oldest parish church in the town because it dates back to the 13th century. There are magnificent Gothic passages and a multitude of statues of twelve apostles, Jesus, Mary’s Device, and Saint Mark’s. The interior of the church is decorated with numerous statues and frescoes. This is an indispensable place when it comes to the sights of Zagreb and is one of the symbols of the city.


Banski dvori

sl.2 Banski dvori-min

The courtyards are the building of the Parliament, where the headquarters of the Government of the Republic of Croatia is located. They are located in the immediate vicinity of St. Mark’s Church and are listed in the list of culturally protected goods. An interesting fact about this 19th-century building is that Josip Jelačić lived and died there. Another very interesting building. In the former monastery of St. Clare, the Museum of the City of Zagreb, one of the richest museums in Croatia, is now located. The architecture of this part of the city is looked at with enthusiasm.


Stone door

sl.3 Kamenita vrata-min

The only one of them was preserved, as many as they were in the fortress that served for Gradec defense. The chapel is inside the door and there is a very important picture of the Virgin with the child. The picture follows the mystification of the fire in which she was undamaged. When you go through the door, you feel the sense of peace and serenity and you seem to be in a magical place. The walls around the altar are covered with greetings from the painters who often come to this place to lighten their booths and pout.


Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

sl.4 Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije-min

It is famous as the Zagreb cathedral. It features two beautifully decorated bell-tower. Several times it has been renovated and reconstructed, which has changed its original appearance. It is about imposing and very high construction.


Kaptol

sl.5 Kaptol-min

A historic settlement around the Zagreb cathedral, which is also the center of church institutes. Walk through the rocky streets and down the beautiful Baroque buildings. A true paradise for lovers of architecture and interesting buildings. There is also a Franciscan monastery with the church and the baroque church of St. John the Baptist.


Tower Lotrščak

sl.6 Kula Lotrščak-min

Another defensive facility that springs from the 13th. Do not skip because it provides a phenomenal view of the city. You can climb to the top of the tower and enjoy the enchanting view of Zagreb and its surroundings. The prices you visit to the lookout are about 3 euros, and the photos you can make from here are great. Immediately below the tower there is a lift. You can go down with it, it’s cheap but do not expect a special experience.


Jesuit Square and Fountain “Pond”

sl.7 Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”-min

The story behind this fountain is interesting and tells about the connections between two cities: Belgrade and Zagreb. That’s why this place is especially interesting for tourists from Serbia. Namely, the fountain is part of the Serbian deceased Roksandic. Delo was ready for the Balkan exhibition in London. At the end of the exhibition she found that the sculpture had ended at the bottom of the sea, along with the boat she was switched to. Roksandic has decided to make another identical. Since the vest was inaccurate, two identical sculptures were found in the same place. One was bought by the city of Belgrade and it was placed on Košutnjak, while the other was redeemed by Zagreb and located in the Jesuit Square.


Dolac Market

sl.8 Tržnica Dolac-min

It is located between Kaptol and the Upper Town and is the largest open-air market. Drivers are ideal for getting to know the culture and lifestyle of people who are your hosts. They buy, talk, and behave naturally.


Ban Jelacic Square

sl.9 Trg Bana Jelačića-min

sl.9.1 Trg Bana Jelačića-min

The Plain and the Lower Town already begin here. This is also the strict center of Zagreb that characterizes the monument of Ban Jelacic on the horse. Interestingly, every big city has a “Horse”. Specifically, there are monuments in the center where the horse is disadvantaged in relation to the historical personality that is on it and is called the square.

Here is the biggest crowd and crowd of tourists, but also the local population. Most often this is the starting point for getting to know the city and the orientation for tourists.

Close to the square there is the most popular “Vincek” tavern, famous for the best ice cream in Croatia.


Flower Square

sl.10 Cvjetni trg-min

Petra Preradovića Square, the Zagrebers call it the Flower Square due to the beautiful kiosk with colorful flowers. Here the bars are lower one by one. You will not miss if you are looking for home-made coffee in one of them.


Meet-the-capital-of-Slovenia-min